ورود
شنبه 2 مرداد 1400
جستجو
جستجو پیشرفته
سیستم حسابداری انبار

در این سیستم که اطلاعات آن بصـورت گروهی ( Batch ) و یا دوره ای ( روزانه ، هفتگی ، ماهانه ) از طریق سیستم کنتـــرل موجودی انبارها دریافت ، و بهنگام خـــواهد شد امــکانات و گزارشات چاپی ( Hard Copy ) و دیداری ( Visual ) بشرح زیر قابل دستیابی خواهد بود .

امکانات و گزارشات
1- دریافت مستقیم اطلاعات تائید و به هنگام شده سیستم کنترل موجودی انبار با استفاده از امکانات سیستم یکپارچه . جهت ثبت قیمت تمام شده خرید در رسیدها .


2- اطلاع از موجودی تعدادی و ریالی هر یک از کالاها در تاریخ بهنگام رسانی، با قیمت متوسط و آخرین قیمت خرید .
3- دسترسی سریع به آخرین اطلاعات مربوط به ارزش کالا در انبارها و قیمتهای متوسط ، آخرین خرید، کمترین و بیشترین و...


4- انجام کلیه عملیات مربوط به انبارگردانی ، مغایرتها و نقل موجودی تعدادی و ریالی تائید شده به دوره مالی بعد .
5- تفکیک ریالی ارسال و برگشت کالاها بین انبارها و مراکز مصرف جهت بهره گیری در حسابداری صنعتی .
6- تهیه سند حسابداری مالی ناشی از گردش انبارها و مراکز مصرف و بهره گیری در حسابداری صنعتی .

7- نگهداری سوابق مصرف، و به تفکیک مراکز و نوع مصرف تعدادی ریالی .
8- گزارشهای تفصیلی مصرف کالا در مراکز هزینه.
9-گزارش گردش کالاها به تفکیــک، انبــارها، شــامل موجــــودی اول دوره، وارده ها، صادره ها، موجودی آخر دوره بصورت تعدادی ریالی.
10-کاردکس تعدادی کالا، شامل موجودی اول دوره، وارده ها، صــادره ها به تفکیک تـــاریخ و سند و نوع گردش به تفصیل.
11- بـــررسی وضعیت تحـــرک اقلام در انبارهای مختـلف و تشخیص اقلام اضافی و راکد
باتوجه به ضوابط تعیین شده .
12- تهیه لیست اقلام تهیه شده توسط یک مامور خرید در یک دوره معین .
13- تهیه لیست اقلام تهیه شده از یک منبع تهیه ( فروشنده ) در یک دوره معین .
14- خلاصه مصرف ریالی مراکز هزینه بتفکیک مراکز و نوع کالای مصرفی .
15- خلاصه مصرف ریالی انواع کالای مصرف شده بتفکیک مراکز هزینه .
16- خلاصه لیست ریالی کالاهای وارده به انبار بتفکیک نوع کالا ( بدهکار انبار ) .
17- خلاصه لیست ریالی کالاهای صادره از انبار بتفکیک نوع کالا ( بستانکار انبار ) .
18- برچسب ( Tag ) انبارگردانی جهت سه بار شمارش .
19- لیست انبارگردانی مطابق با Tag ها .
20- لیست مغایرت شمارش فیزیکی و موجودی انبار .