ورود
شنبه 2 مرداد 1400
جستجو
جستجو پیشرفته
سیستم حسابداری اموال

دراین سیستم کلیه اطلاعات مربوط به اموال و دارائیهای ثابت خریداری و تحویل شده به کلیه مراکز هزینه ثبت شده و ضمن تهیه آمارهای مختلف از محل استقرار و مسئول نگهداری آنها، دیگر اطلاعات مربوط به جابجایی، ‌برکناری، فروش و اسقاط و ... را نیز معمول داشته و محاسبات مربوط به ذخایر استهلاک و هزینه های استهلاک را بسته به دوره انتخابی قابل تهیه نموده و در زمان موردنظر، کلیه این اطلاعات را جهت ثبت در دفاتر مالی کپی برداری خواهد نمود.

اهم امکانات و گزارشات به تفصیل:
1- تهیه وتنظیم جداول وپرونده ها جهت کدها، حسابها، وپارامترهای مـورد نیازسیستم و دستیابی به آنها همانند مراکز هزینه، صاحب اختیارها، علل برکناری، انواع دارائی، محل استقرار، و ...
2- دستیابی به آخرین اطلاعات بهنگام شده در رابطه با هر دارائی بــا استفاده از شـماره پلاک، شامل کلیه اطلاعات شناسائی، مالی، و فیزیکی اموال ( کارت اموال ) .
3- انجام محاسبات ذخیره استهلاک ماهانه طبق روش قــــانونی منتخب از روشهای مختلف شناخته شده، (مستقیم، نزولی، یکباره، ... ) و نگهداری استهلاک انباشته از اول سال جاری، و از ابتدای بهره برداری تا ابتدای سال جاری.
4- نقل و انتقال اموال بین مراکز هزینه، قسمت ها، و تنظیم اسناد، و گزارشات لازمه.


5- انجام تغییرات در اطلاعات اموال همانند رمز صاحب اختیـــار، و ... نگهــــــداری سوابق
مربوطه.
6- انجام عملیات مربـوط به برکناری اموال، شامل مازاد، اسقاط، رها شده، فروش، و ... و تنظیم سند وگردش حسابداری مربوط به آنها.
7- در نظر گرفتن حسابهای مختلـــف قیمت تمام شده و حسابهای ذخیره استـــهلاک جهت هر نوع دارائی و تأثیر عملکردهای مختلف اموال در هر یک از این حسابها.
8- امـکان تهیـه صورت اموال در زمانهای معین مورد نظر جهت کنترل موجـودیت دارائیها و پی گیری جهت دریافت تأییدیه از مسئولین نگهداری و صاحب اختیاران اموال.
9- کارت دارائی ثابت شامل کلیه اطلاعات جهت هر شماره پلاک اموال.

10-گزارش دفتر معین اموال به ترتیب نوع دارائی و به تفکیک مراکز هزینه، شامل
اطلاعات کلی امـــوال اعـــم از مشخصات اولیـــه، روش استهلاک، قیمــت تمام شده،
استهلاک انبـاشته تا ابتدای سال جاری، تا ابتدای ماه جاری، و ماه جاری و قیمت دفتری
آنها، با ذکر جمع های لازم.

11- گزارش مشابه بند 10 فوق ولی به ترتیب شماره اموال .
12- گزارش مشابه بند 10 فوق ولی به ترتیب مراکز هزینه و به تفکیک نوع دارائی با ذکر
جمع‌های لازم.
13- گــزارش اموالی که طی ماه جاری، و یا یک دوره مورد نظر، ثبت شده اند (خریداری شده‌اند) به ترتیب شماره اموال، نوع دارائی، و یا ...
14- گــزارش اموالی که طی ماه جاری و یک دوره مــورد نظر، برکنار شده اند با ذکر نوع برکناری به ترتیب شماره اموال و یا نوع دارائی.
15- گـــزارش اموالی که طی مــاه جاری و یا یــک دوره مورد نظــر، بدلیل خاصی برکنار شده اند به ترتیب شماره اموال و یا نوع دارائی.
16- گزارش اطلاعات شناسنامه ای اموال بدون ذکر اطلاعات استهلاک، و به ترتیب محل استقرار ویا ترتیب های مورد نظرجهت کنترل فیزیکی و شمارش دوره ای و یا اتفاقی.
17- گزارش اموال جدید تحویل شده به هر صاحب اختیار به ترتیب محل استقرارجهت تحویل ودریافت رسید از وی.
18- گزارش صورت برداری کلیه اموال تحویلی به هر صاحب اختیار به ترتیب محل استقرار، جهت کنترل دوره ای، همراه با مهلت کنترل، تأئید و یا عدم تأئید وجود دارائی، و عودت جهت تعیین تکلیف اموال فعال و غیر فعال.
19- انجام عملیات مالی مربوط به هزینه استهلاک، ذخایر استهلاک، بدهکار مراکز هزینه جهت اموال فعال، اموال برکنار شده، و بهره گیری از آنها در سیستم حسابداری مالی و تهیه سوابق وگزارشات تفصیلی و تجمیعی از آنها.
20- تعـــدیل استهلاک امــــوال و ثبت در سنواتی یا انبــاشته جاری ( تغییر روش – اصلاح
محاسبه) انفرادی/ گروهی.
21- تعدیل قیمت تمام شده اموال .