ورود
شنبه 2 مرداد 1400
جستجو
جستجو پیشرفته
کنترل موجودی انبار محصول، فروش و مشتریان

در این سیستم اطلاعات مربوط به کلیه مشتریان فعال و حتی در شرایطی مشتریان بالقوه که میتوانند خریدار محصولات شرکت، باشند جمع آوری شده و سوابق قبلی آنها نیز نگهداری خواهد شد .
با ورود اطلاعات رسید محصولات و اقلام خریداری شده ( تجاری ) به انبار محصول و کسر حواله های فروش به أخرین موجودیهای انبار محصول دسترسی داشته و میتوان از آنها در تصمیم گیری جهت فروش و یا قبول سفارشات و یا برنامه ریزی فروش اقلام مانده در انبار استفاده نمود .
با مکانیزاسیون این سیستم امکانات و گزارشاتی بشرح زیر در زمانهای مورد نیاز قابل دستیابی خواهد بود .
امکانات و گزارشات
1- دسترسی به آخرین اطلاعات مالی و غیر مالی مشتریان از طریق کد و یا نام مشتری
2- دسترسی به آخرین اطلاعات مـــوجودی محصولات و اقلام قابل فروش موجود در انبارها .
3- امکان فروش کالای همراه بصورت ترکیب تعدادی از محصولات ( سبد فروش )
4- تهیه پیش فاکتور فروش در صورت نیاز .
5- تهیه فاکتور فروش بر اساس پیش فاکتور و یا بصورت مستقیم و صدور اقلام از انبار محصول .

6-تنظیم سند مالی جهت بهره گیری در حسابداری مالی بصورت اتوماتیک
7- پیش بینی و تعیین قیمت فــروش محصـــولات بــر اساس درصد، مقطوع ، توسط اپراتور،...
8- پیش بینی عوارض شهرداری، حمل ، و بسته بندی ،...
9- پیش بینی تخفیف بر اساس فرمول ،مقطوع، توسط اپراتور ، و...
10-گزارشات فروش روزانه ، و دوره ای به تفکیک محصول ،مشتریان ، و فروشنده .
11-گزارش فروش روزانه ، و دوره ای به تفکیک نقدی، اسنادی، اعتباری .
12-گـــزارش تعهدات انجام نشده بر اساس نوع محصول، مشتری و ... با توجه به پیش فاکتور های فاکتور نشده.
13- گزارش تخفیفهای در نظر گرفته جهت مشتریان در دوره های مورد نظر .
14- گزارش هزینه های حمل، بسته بندی، شهرداری، ... طی دور های معین .
15- گزارشات مختلف فروش بر اساس انواع محصول و مناطق جغرافیائی .
16- گزارشات آماری فروش بر اساس انواع، ماه، فصل، و منطقه جغرافیائی .
17- مقایسه های آماری فروش در دوره های مختلف .
18- مقـایسه فروش واقـعی و فــروش پیش بینی ( بودجه فروش ) بــــه تفکیک انواع مشتریان ، یا مناطق جغرافیائی و یا فصول سال .
19- عملکرد مالی مشتریان بر اسااس مناطق جغرافیایی طی یک دوره معین .
20-کارت معین مشتری .
21-آمار فروش، برگشت از فروش، فروش خالص،... طی یک دوره معین .
22-گزارش سه ماهه فروش به مشتریان جهت وزارت دارائی .
23- دسترسی به اطلاعات مشتریان دارای خصیصه های خاص و یا مشترک .

24-گزارش اوراق بهادار دریافتی از مشتریان ( چک، سفته ،... )
25-گــزارش بدهی جاری و اسنادی مشتریان با گروه بندی سنی بدهی در دوره های 30 ،45 ، 60 ، 90 ، ... روز .