ورود
شنبه 2 مرداد 1400
جستجو
جستجو پیشرفته
سوابق سهامداران و محاسبات مربوط به سوابق سهامداران
این سیستم که قابل دسترس کاربران بخش سهام خواهد بود و میتوان گفت از جمله سیستم ها ئیست که ارتباط کمتری با سایر سیستم های کاربردی خواهد داشت ( بجز حسابداری مالی ) قادر خواهد بود سوابق کامل سهامداران را نگهداری کرده و نقل و انتقال سهام را بین آنها و یا سهامداران جدید نگهداری نموده و امکانات زیر را بدست خواهد داد:
1- ثبت سوابق و تهیه گزارشات مربوط به مشخصات سهامداران شامل شماره، نام و نام خانوادگی،‌حقیقی و حقوقی، ‌یا کارمند شرکت، جنس،‌اطلاعات شناسنامه ای ،‌تعداد و شماره برگه سهام،‌ آدرس، و ...
2- گزارشات مربوط به نقل و انتقال سهام و تاریخهای مربوطه بین سهامداران جدید طی یک دوره معین .
3- محاسبات مربوطبه اندوخته های قانونی،‌مالیات کل شرکت و مالیات سهامداران ،‌خالص قابل پرداخت و تهیه گزارشات مربوطه جهت بانک و سهامداران و تنظیم سند حسابداری در صورت لزوم .
4- چاپ دفتر سهام
5- چاپ اوراق سهام
6- تهیه گزارش سهامداران ،‌تعداد سهم، درصد سهم از کل سهام، و ...