ورود
شنبه 2 مرداد 1400
جستجو
جستجو پیشرفته
تسهیم هزینه و قیمت تمام شده
در این سیستم ابتدا هزینه های غیر مستقیم را با توجه به فرمولهای تعیین شده که با در نظر گرفتن مرحله اثر، و نقش درصد،ساعت کار، و یا مبلغ کل هزینه هر بخش و یا عناصر هزینه موثر در آن بخش  بصورت یکباره و یا چرخشی (Recursive) بسته به درخواست ، و امکانات ، تسهیم گردیده و سپس با افزودن هزینه مستقیم طبق نظام محاسباتی موجود در شرکت ، قیمت تمام شده اقلام نیمه ساخته و یا مراکز تولیدی و نهایتا" با توجه به میزان تولید طی دورة مورد عمل در مرکز، قیمت تمام شده محصول قابل دستیابی خواهد بود.