ورود
شنبه 2 مرداد 1400
جستجو
جستجو پیشرفته
مدیریت زمان ( حضور و غیاب کارکنان)

مدیریت زمان ( حضور و غیاب کارکنان)
این نرم افزار بدون وابستگی به نوع و مارک ساعت ثبت وقت، ورود وخروج کارکنان را بدون محدودیت تعداد شیفتهای کاری و با در نظر گرفتن سرویسهای ایاب و ذهاب و مجوزهای اضافه کار، مرخصی، ماموریت، تاخیر، تعجیل، تعلیق، و ...
تحلیل کرده و ضمن تهیه اطلاعات مورد نیاز سیستم محاسبات حقوق و دستمزد، قادر به تهیه انواع گزارشات پارامتریک. در رابطه با نحوه گذرانها به ترتیب های مختلف الفبایی و کدهای پرسنلی، کارت، و ... می باشد
.این نرم افزارمی تواند بهمراه سیستم محاسبات حقوق ودستمزد و یا بطور مجرد مورد بهره گیری قرار گیرد

اهم امکانات و گزارشات به تفصیل:
1- ثبت مشخصات پرسنل شرکت
2- ثبت اطلاعات پیمانکاران

3- ثبت مشخصات پرسنل پیمانکار
4- امکان ثبت اطلاعات ورود و خروج پرسنل از طریق اتوماتیک (دستگاه کارتزنی) ویا بصورت دستی.
5- صدور مجوز های مختلف(مرخصی ، ماموریت ، اضافه کاری و ...) برای پرسنل بصورت گروهی و فردی.6- تعریف مجوزهای اضافه کاری.
7- امکان تعریف چندین شیفت کاری با دوره گردش.
8- تعریف تقویم کاری شرکت.
9- امکان تعریف چارت سازمانی وتعریف نحوه دسترسی به مجوزهای صادر شده توسط زیرمجموعه های هر واحد.
10- امکان تهیه گزارش های مختلف از نحوه گذران پرسنل.


11- امکان تهیه گزارش ترددهای ناقص.
12- امکان تبدیل کلیه گزارشات سیستم به فایلهای با فرمت .Doc,.Pdf, .xls و... .