ورود
شنبه 2 مرداد 1400
جستجو
جستجو پیشرفته
سیستم حسابداری مالی و خزانه داری

در این زیر سیستم اطلاعات و اسناد مالی که در مراحل و مبتنی بر فعالیتهای مختلف تهیه وموازنه گردیده باشند از بانکهای اطلاعاتی زیر سیستم های مختلف بصورت مکانیزه کپی برداری شده و بمنظور تهیه ترازهای آزمایشی، دفاتر و صورتهای مالی، گزارشات مختلف از گردشهای مالی، امکان تهیه صورتحساب سود و زیان و ترازنامه را بدست خواهد داد. در این زیر سیستم گزارشها می تواند با لحاظ نمودن عملکرد مالی، در وضعیت، تهیه، تائید، تصویب، و قطعی شدن اسناد قابل دستیابی باشد. ثبت دفاتر قانونی و تهیه گزارشات تکمیلی و برون سازمانی جهت وزارت دارائی و سایر مراجع مقدور خواهد بود.

اهم امکانات و گزارشات به تفصیل:
1- تهیه دفتر اصلی شماره حسابها Chart Of Account (COA) شامل تمام انواع حســـابها
که بنحوی در سیستم مــالی مورد عمل قرار می گیرد، اعم از حسابهای دارائیها، بدهیها،
هزینه، درآمد، بدهکاران، بستانکاران، و ... و بهنـگام سازی آن نسبت به هر گونه افتتاح
حساب جدید.
2- تعیین مسئولیـن موازنه و تطبیق حسابها در زمان افتتاح حســاب و تهیه گزارشات جهت
موازنه وتطبیق، بـه تفکیک هر یک از مسئولین تطبیق.
3- استفاده از شماره حساب تا 12 رقم سه رقــــم سر فصل کل، ســه رقم سر فصل معین
(همراه با سرفصل کل، شش رقم) و شش رقـــم سر فصل تفصیــلی بصورت شناور در
کلیه حسابها, در مورد حسابهای هزینه و درآمد امکان ثبت عناصر هزینه/ درآمد نیز قابل ثبت می باشد .
4- گزارشات ریز هزینه های جاری به ترتیب مرکز هزینه .
5-گزارشات خلاصه ریز هزینه های ماهیانه، بر حسب عنصر هزینه.
6- تهیه گزارش دفتر روزنامه .
7- تهیه دفتر معین به تفکیک انواع مختلف حساب ها و سرفصل های حسابها .
8- تهیه ترازهای آزمایشی کـــل از انواع مختلف حساب (4، 10، 12 ستونی) .


9- تهیـه ترازهای آزمایشی معین انواع مختلف حساب (4، 10، 12 ستونی) .
10- تهیــه ترازهای تفصیلی انواع مختلف حساب (4، 10، 12 ستونی) .
11- گزارش خلاصه دریافتها و پرداختهای ریالی طی ماه و یا دوره مورد نظر.
12- قبول ســـندهای تنظیمی از ســایر سیستم های جنبی همچون حقوق و دستمزد، انبار، اموال، فروش، و ..
13- دستـــرسی دیداری و چـاپی و بصورت پله ای به اطلاعات تراز کـــل آزمایشی یک نوع حساب، حسابهای معین موجود در آن نوع حساب، و اطلاعات تفصیلی و نهایتاً دسترسی به بایگانی اسناد وسند حاوی اطلاعات مورد نظر و به همراه ضمائم سند.


14- تهیه سند خلاصه گردشهای دوره مورد نظر جهت ثبت در دفاتر قانونی.
15- دسترسی به گـــردش کامل یک حساب (مرکز هزینه) در کلیه گردشهای مالی دوره
مورد نظر.
16- چاپ اسناد وارده به سیستم به روی فرمهای سند مورد استفاده در سیستم مالی.
17- تهیه اتوماتیک سندهای تراز اختتامیه و افتتاحیه و نقل به پرونده های مورد نظر.
18- امکان تغییر کلیه شرایط کاری بــــه وضعیت دوره مالی قبل (سال قبل)، و یا هر دوره مالی مـورد نظر، امکان دسترسی به کلیه آنالیزها، تحلیلها، و گزارشات وامکانات سیستم در رابطه با سال مورد نظر.
19- امکان تهیه مغایرت بانک مشروط به ورود اطلاعات قابل مقایسه از بانک .
20- امکان جستجو در اطلاعات اسناد مالی با دادن پارامترهای متعارف .
21- امکان تهیه گزارش از عملکرد یک حساب طی یک دوره معـین یک یا چنـد سال در حد
اطلاعات موجود .
22- امــــکان تهیه گزارشات حسابــداری در حد وضعیت سند، از مرحله تهیه تا ثبت دفاتر
قانونی .
23- اعلام وضعیت حساب مشتری و تعیین مانده بدهی وی . اعلامیه بدهکار یا بستانکار طرف حساب جهت ارسال به وی .
24- چاپ نام کاربر در اولین صفحه گزارشات .
25- امکان انتقال مانده حسابها از سال قبل تا سند افتتاحیه سال جدید .
26- تهیه صورتحساب سود و زیان از گردشهای حسابهای درآمد و هزینه .
27- گــــروهبندی حسابها، و تهیه ترازنامه در هر مقطع که لازم باشد با توجه به اطلاعات
پردازش شده.
28- تهیه صورتحساب سود و زیان نهائی .
29- تهیه ترازنامه نهائی .
30- صورت منابع و مصارف .

خزانه داری:
در سیستم عمومی حسابداری مالی امور مربوط به پرداختها و دریافتها بصورت زیر پوشش داده خواهد شد .

ثبت دستور/ تقاضای پرداخت
در این بخش تقاضای پرداخت وجه به ذینفع مربوطه، توسط واحد متقاضی صورت گرفته و در سیستم ثبت میشود تا ضمن بهره گیری مدیریت از اطلاعات مربوط به پرداختهای شرکت ، قبل از صدور چک، امکان برنامه ریزی و اولویت بندی پرداخت به ذینفع های مربوطه را با توجه به نقدینگی و سیاستهای شرکت مقدور نماید . در این بخش امکان پرداخت نقدی از صندوق، و یا چاپ چک از حسابهای مختلف توسط سیستم مقدور بوده و با توجه به دریافت اطلاعات لازم از کاربر، امکان تهیه اتوماتیک سند حسابداری مربوط به پرداخت را پیشنهاد مینماید .

ثبت دریافت و رسید وجه
در این بخش وصولیهای از مشتریان و بدهکاران به حسابهای بانکی و یا صندوق شرکت، ثبت و ضمن دریافت گزارشات مختلف مرتبط، امکان تهیه خودکار سند حسابداری مربوط به دریافت را با توجه به اطلاعات دریافتی از کاربر پیشنهاد مینماید .
1- امکان چاپ دریافتها و پرداختها بر اساس نوع ( چک نقد، حواله و... ) .
2- امکان ردیابی اسناد دریافتی ( نزد صندوق ، واگذاری بانک، وصول و... ).
3- امکان ردیابی اسناد پرداختی ( صدور، تحویل، واگذاری و ... ).
4- امکان چاپ چک از بانکهای مختلف و گزارش از شماره چکهای صادره، باطل شده، قابل استفاده و نوشته شده و تحویل نشده .
5- گزارش نقدینگی ( CASH FLOW ) .