ورود
شنبه 2 مرداد 1400
جستجو
جستجو پیشرفته
سیستم تدارکات داخلی

این سیستم که مورد استفاده قسمت بازرگانی ( خرید داخلی ) خواهد بود در زمانهای لازم لیست کمبود مواد و قطعات قابل تهیه از بازار داخلی را از سیستم کنترل موجودی انبار فراخوانی گرده و با توجه به سوابق قبلی از منابع تهیه ( فروشندگان ) شامل تامین به موقع خواستها و مدت تامین کالا و... استعلامهای لازم را تهیه و با توجه به برنامه کارپردازن جهت تکمیل و ادامه کار به آنها نحویل خواهد گردید . استعلامهای تهیه شده مجددا" به سیستم تغذیه گردیده و ضمن مقایسه قیمت های دریافت شده و سوابق آخرین قیمت های خرید، امکانات اخذ تصمیم مدیریت را جهت انتخاب فروشنده مهیا نموده و ثبت سفارش، دفعات حمل ، تهیه، رسید به انبار، بهنگام سازی سفارشات ، و... را پی گیری و گزارشات لازم از حجم عملکرد کارپردازان، فروشندگان، خرید کالا و یا گروههای کالا و تغییر قیمت ها را در دوره های مورد نظر بدست خواهد داد .
تدارکات داخلی:

1- امکان ثبت درخواست ها توسط مراکز هزینه مختلف.

1-امکان تهیه سند سفارش خرید توسط مسول تدارکات براساس تجمیع اقلام درخواست شده مراکزوتعیین مامور خرید هرسفارش.


3- امکان ثبت استعلام ، شرکنندگان دراستعلام.
4- امکان ثبت پیش فاکتور ، تهیه جدول مقایسه استعلام و تعیین برنده استعلام .

3- امکان ثبت استعلام ، شرکنندگان دراستعلام.
4- امکان ثبت پیش فاکتور ، تهیه جدول مقایسه استعلام و تعیین برنده استعلام .