ورود
شنبه 2 مرداد 1400
جستجو
جستجو پیشرفته
پایگاه اطلاعاتی دام وطیور

در این سیستم اطلاعات اداره کل دامپزشکی استان تهران با هدف تامین بهداشت دام و طیور، فرآورده های آنان ، پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرتبط با آنها ثبت می شود.
در این سیستم روش ها و دستورالعملهایی تهیه شده، جهت اداره مبارزه با بیماریهای دام وطیور ،کنترل بیماریها در جمعیت دام و طیور صنعتی و بومی ، به منظور جلوگیری ازگسترش بیماریهای اپیدیمیک ، از طریق بازدید کارشناسی، نمونه برداری ، همچنین تهیه و توزیع و اعمال واکسن های مورد نیاز ، تدوین و ابلاغ دستور العملها به کلیه مزارع تحت پوشش .
اهم امکانات و گزارشات به تفصیل:
- معرفی و ثبت کارشناسان ادارات مستقر در اداره کل.
- معرفی و ثبت کارشناسان شبکه مستقر در اداره کل و شبکه مربوطه .
- معرفی و ثبت کارشناسان فنی بهداشت مستقر در اداره کل و شبکه و مراکز مربوطه .
- معرفی و ثبت مراکز مایه کوبی مستقر در اداره کل و شبکه مربوطه .
- معرفی و ثبت شرکت های تهیه و تولید واکسن مستقر در اداره کل .
- معرفی و ثبت انواع واکسن و آزمایشاتی که روی دام وطیور انجام می شود .
- معرفی و ثبت اطلاعات مراکز نگهداری دام وطیور.
- معرفی و ثبت دستورالعمل هایی که برا ی آمارگیری فعالیت های دام وطیور از اداره کل می آید ، می باشد.
- معرفی و ثبت دستورالعمل هایی که برا ی آمارگیری فعالیت های دام وطیور از اداره کل می آید ، می باشد.
- معرفی و ثبت دستورالعمل هایی که برا ی بازدبد دام وطیور از اداره کل می آید ، می باشد.
- معرفی و ثبت بازدید از فعالیت مراکز دام وطیور می باشد.
- معرفی و ثبت اطلاعات واکسیناسیون از جمله نوع واکسن ،واکسیناتورکه روی دام وطیور انجام می شود، می باشد.

- معرفی و ثبت اطلاعات آزمایشاتی که روی دام وطیور انجام می شود، می باشد.

- معرفی و ثبت اطلاعاتی که قبل از کشتار دام وطیور می باشد ، استفاده می شود .مانند معاینه های انجام شده و بیماری هایی که دام و طیور مبتلا به آن هستند .
- معرفی و ثبت اطلاعاتی که بعد از کشتار دام وطیور می باشد ، استفاده می شود .مانند تعداد کشتار ، کشتار های غیر قابل مصرف و سایر اطلاعات مربوطه.
- می توان لیست و نمودار واکسیناسیون ها و آزمایشاتی که روی دام و طیور انجام شده است را با استفاده از گزارشات سیستم ملاحظه کرد.