ورود
شنبه 2 مرداد 1400
جستجو
جستجو پیشرفته
سیستم کنترل موجودی انبار و قطعات

در این سیستم عملیات انبار داری، و توزیع قطعات یدکی، مواد اولیه و اقلام عمومی بین متقاضیان بخوبی صورت میگیرد. در این سیستم عملیات مربوط به ثبت رسیدها و گردشهای فزاینده، درخواستهای مواد اولیه، قطعات و اقلام، و صدور دستور تحویل (Release Order)، و گردشهای کاهنده، تعبیه حداقل، حداکثر، نقطه سفارش، و بهره گیری در جهت سفارش به موقع قطعات، و ... و امکان تهیه گزارشات متنوع و مورد نیاز سیستم و مدیریت درنظر گرفته خواهد شد.

اهم امکانات و گزارشات به تفصیل:
1- تهیــه و تشکیل جداول و پارامترهای مورد نیــــاز سیستم شامل انبارها ، مراکز هزینه و مصرف، فروشندگان و تأمین کنندگان کالاها واحدهای اندازه گیری، و ...
2- تشکیـــل پرونده کاتالوگ، از کلیه کالاهای مورد عمل در سیستم، حاوی کلیه اطلاعات خصیـصه ای اقلام، همچون کد، نام، واحـد، منبع تهیه، و ... ( عمل کـــد گذاری می تواند در سازمان تخصصی انجام گردیده و بهره گیری از کدها به انبارها واگذارگردد ) .


3- تشکیل پرونده اقلام موجود در هر یک از انبارها با در نظر گرفتن میزان موجودی تعدادی حداقل وحداکثر موجودی، نقطه سفارش، و ....
4- امکان عمل رسیدهای انبار و افزایش موجودی کالا .
5- امکان عمل در خواست مـراکز هزینه و تهیه حواله صدور (Release Order)مکانیزه، و ارسال جنس به متقاضی و کاهش از موجودی انبار.
6- انجام عملیات مربوط به بـرگشت کالاهای سالم از واحدهای مصرف کننده و مراکز هزینه که به موجودی اضافه خواهد شد.
7- امـــکان تعدیل موجودی کالا در صورت شکستگی و ....که از موجودی برگشت، و به حساب هزینه برده شده و یا تعدیل موجودی در صــورت بازیافتی که بصورت عکس فوق عمل می شود.
8- نگهداری سوابق مصرف، و به تفکیک مراکز و نوع مصرف.
9- گزارشهای تفصیلی مصرف کالا در مراکز هزینه.
10-گزارش گردش کالاها به تفکیــک، انبــارها، شــامل موجــــودی اول دوره، وارده ها،
صادره ها، موجودی آخر دوره بصورت تعدادی .


11-کاردکس تعدادی کالا، شامل موجودی اول دوره، وارده ها، صــادره ها به تفکیک تـــاریخ و سند و نوع گردش به تفصیل.
12- بـــررسی وضعیت تحـــرک اقلام در انبارهای مختـلف و تشخیص اقلام اضافی و راکد
باتوجه به ضوابط تعیین شده .
13- تهیه لیست اقلام تهیه شده توسط یک مامور خرید در یک دوره معین .
14- تهیه لیست اقلام تهیه شده از یک منبع تهیه ( فروشنده ) در یک دوره معین .