ورود
شنبه 2 مرداد 1400
جستجو
پشتیبانی
شرکت حساب و اندیشه بمنظور اطمینان از صحت و کار مداوم و راحت برنامه های کاربردی مشتریان پس از پیاده سازی ، گروههای کاری مجربی را جهت پیگیری در اختیار دارد.
پس از دوران تضمین ، با استفاده از قراردادهای نگهداری این برنامه ها بطور مستمر در حال بهینه سازی و توسعه با توجه به نیازهای مشتریان و ارتقاء با استفاده از نرم افزارها و فن آوری ها روز دنیا میباشد . این قراردادها میتواند بصورت ماهانه و مستمر بودن و یا بر اساس نیاز Base on Requirement منعقد گردد.