ورود
شنبه 2 مرداد 1400
جستجو
جستجو پیشرفته
درخت تولید
در این سیـستـم جـــداول تــولید هـــر یک از تولیـــدات نیمـــه ســــاختــه و یـا محصـــول ( BOM ) Bill  Of  Material شامل ، کد و مقدار مورد نیاز در واحد تولید تشکیل گردیده و در صورت تجدید نظر در مواد مصرفی به هنگام سازی خواهد شد . این جداول در سایر سیستم ها از جمله کنترل موجودی انبار، حسابداری انبار، قیمت تمام شده ، برنامه ریزی تولید، و... مورد بهره برداری قرار گرفته و در صورت لزوم امکان تهیه گزارشات ذیل نیز مقدور خواهد بود .
1- تهیه جداول مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید هر یک از کالاهای نیمه ساخته در سطوح مختلف تا مرحله محصول نهائی با ذکر تاریخ موثر جدول در تولید .
2- ترکیب جداول فوق با توجه به سطح تولید و تشخیص نیازها به مواد و قطعات و اقلام نیمه ساخته در مراحل مختلف تولید .
3- تهیه گزارشات قیمت تمام شده مواد مصرفی در هر مرحله از تولید با توجه به قیمتهای استاندارد ، متوسط، آخرین قیمت ، و یا قیمت پیشنهادی .
4- تهیه گزارشات مربوط به ضایعات تولید با توجه به استاندارد های ضایعات در صنعت و یا کارخانه .