ورود
شنبه 2 مرداد 1400
جستجو
جستجو پیشرفته
سیستم نظارت بهداشتی سازمان دامپزشکی کل کشور

سسیتم نظارت بهداشتی سازمان دامپزشکی کل کشور
گردش کار فرآیندهای نظارت بهداشتی
1- صدور پروانه بهداشتی (تاسیس ، بهره برداری)
الف- صدور پروانه جهت انواع دام
گردش کار صدور پروانه جهت انواع دام برای متقاضیان بصورت زیر می باشد:
- ابتدا استعلامی از سازمان جهاد کشاورزی استان به اداره کل ارسال می گردد .
- دامپزشکی استان پس از تشکیل پرونده اولیه ، درخواست را جهت تکمیل پرونده بازدید و تکمیل فرمهای مربوطه به شبکه ارسال می نماید .
- کارشناسان شبکه دامپــزشکی شهـــرستان ضمن بازدیـــد کارشناسی از محـــل فرمهای مربوطه را تکمیل می نماید .
- پس از تشکیل پرونده در خصوص درخـواست مـــذکور ، نسبــــت به ارســـال آن به اداره کل دامپزشکی استان اقدام می گردد.
- پرونده در اداره کل دامپزشکی استان بررسی می گردد و در صورت داشتن شرایط لازم نسبت به صدور پروانه بهداشتی اقدام می گردد.

ب – صدور پروانه جهت صنایع وابسته به دام و میادین دام .
- ابتدا متقاضی صدور پروانه نسبت به ا رائه درخواست به اداره کل دامپزشکی استان و یا سازمان مرکزی اقدام می نماید:
- پس از بررســی و تایید، موافقت اولیه با درخواست متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان اعلام می گردد.
- کارشناســان اداره کــــل دامپزشکی استــان ضمن بازدیدکارشناسی از محل ، فرمهای مربوطه را تکمیل می نمایند.
- در صورت تایید محل ، استعلامهـایی از سایر سازمانها و ارگــانها ، توسط اداره کــل دامپزشکی استان انجام می شود.
- پس از تشکیل پرونده درخصوص درخواست مذکور، نسبت به ارسال آن به سازمان مرکزی اقدام می گردد.
- پرونده در سازمان مرکزی بررسی شده و در صورت داشتن شرایط لازم نسبت به صدور پروانه بهداشتی اقدام می گردد.

2- صدور مجوز بهداشتی حمل
جهت حمل فرآورده های تولید شده ، به مقصد سردخانه یا بازار مصرف، وسیله حمل بایستی دارای مجوز بهداشتی حمل باشد، گردش کار آن بصورت زیر می باشد:
- تائیدیه حمل فرآورده توسط مسئول فنی بهداشتی واحد تولید کننده ، صادر می گردد.
- گواهی حمل توسط شبـــکه دامپزشکی شهرستان مبدا تایید و نسبت به پلمپ آن اقدام می گردد.
- توسط قرنطینه های دامپزشکی بین راه کنترل گواهی مربوطه انجام می شود .
- توسط شبکه دامپزشکی مقصد ضمن کنترل گواهی مربوطه نسبت به فک پلمپ اقدام خواهد شد.
- محموله به واحد مقصد تحویل و تاییدیه آن دریافت می گردد.
- توسط مسئول بهداشتی واحد مقصد گواهی های لازم صادر می شود.
- رونوشت گواهی های فوق الذکر به ادارات کل دامپزشکی مبدا و مقصد ارسال می گردد.
-
3- بازرسی فنی بهداشتی از واحدهای تولید و عرضه
الف- بازرسی بهداشتی ( ثابت )
بازرسی فوق توسط بازرس بهداشتی ثابت مستقر در کشتارگاه انجام واطلاعات بصورت گزارشات آماری روزانه به شبکه دامپزشکی شهرستان ، استان و سازمان ارسال می گردد.
ب –بازرسی بهداشتی (ادواری )
توسط اکیــپ بــازرسی بهداشتی دولتی، از کلیه واحدها طبق برنامه زمانبندی مشخص بازرسی بهداشتی صورت خواهد گرفت ، این واحدها شامل مراکز عرضه ، مراکز تولید ، فرآوری و نگهداری و غیره خواهد بود.

4- کنترل بهداشتی
این فرآیند مشابه به فرآیند بازرسی فنی بهداشتی می باشد.
در واحدهای تولید، فرآوری و نگهداری فرآورده های خام دامی و خوراک دام، مسئــــولین بهداشتی مستقر کار کنترل بهداشتی را انجام داد ه و روزانه به شبکه دامپزشکی شهرستان گزارشات لازم را ارسال می نمایند.
اهم امکانات و گزارشات به تفصیل:
- معرفی و ثبت کارشناسان ادارات مستقر در اداره کل.
- معرفی و ثبت کارشناسان شبکه مستقر در اداره کل و شبکه مربوطه .
- معرفی و ثبت کارشناسان فنی بهداشت مستقر در اداره کل و شبکه و مراکز مربوطه .
- معرفی و ثبت اطلاعات مراکز
- معرفی دستور العمل انواع فعالیتهای برای صدور انواع پروانه بهداشتی از طرف سازمان دامپزشکی
- گرفتن دستورالعملها از طرف سازمان برای ادارات و شبکه ها و اعلام مراحل صدور پروانه بهداشتی از طرف آنها


- معرفی دستورالعمل و مجوز بهداشتی حمل از طرف سازمان دامپزشکی
- گرفتن دستورالعملها از طرف سازمان برای ادارات و شبکه ها و اعلام مجوز حمل از طرف آنها


- معرفی انواع بخشنامه ها و دستور عمل ها از طرف سازمان دامپزشکی کشور برای انجام کلیه بازدید ها و آمارهای ارسالی مراکز

- گرفتن دستورالعملها از طرف سازمان برای ادارات و شبکه ها و بازدید ها و آمارها از طرف آنها برای انواع مراکز

- تهیه انواع گزارشات لیستی و آماری از دستورالعملها و بازدیدها و اطلاعات ارسالی مراکز