ورود
شنبه 2 مرداد 1400
جستجو
جستجو پیشرفته
تولیدوتوسعة نرم افزار

شرکت حساب و اندیشه جزء معدود شرکت هایی است که برنامة پیش نوشته  (PACKAGE) به بازارعرضه  می نماید و با توجه به چرخة حیاط نرم افز ا ربر اساس نیاز و خواست مشتری به یکی از دو روش زیر  ارائة خدمت می گردد:

الفصرفا به سفارش مشتری و با در نظر گرفتن روش جاری   تولیدوتوسعة نرم افزار که با در نظر گرفتن روش و متدولوژی شناخته شدة مهندسی نرم افزاربسته به نوع پروژه بهترین و مناسب ترین نرم افزار کاربردی که کلیة خواستها و نیازهای وی را پوشش دهد ، تولید می نماید.

ب باتوجه به طرح تهیة کیفیت خاص جهت مشتری، پس از شناخت وضع موجود و شناسایی نیازهای مشتری  نرم افزارهای کاربردی موجود وعملیاتی خود را بطور کامل بر اساس نیاز مشتری طبق روش موجودو تثبیت شده مطابقت داده و پس از بازبینی و آزمون کافی به محیط وی منتقل ، نصب و راه اندازی می شود.
در هردو حالت فوق ، با توجه به دورة تضمین و خدمات و پشتیبانی که توسط واحد های مربوطه ارائه داده می شود همواره در جهت رفع خطای احتمالی، بهبود ویا توسعة نرم افزار کاربردی تحویل شده ، وبروز بودن آن طبق قرارداد جداگانه در کوتاهترین مدت ممکنه ارائة خدمت می نماید.